Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


Het Boek van Mormon

Twee van de meest bekende symbolen van het geloof van Heiligen der Laatste Dagen zijn: het Boek van Mormon en de engel Moroni. En of ze nu letterlijk waar zijn of niet; zowel het verhaal van het bezoek van de engel als de wonderbaarlijke vertaling van de gouden platen, geven uitdrukking aan fundamentele begrippen in het geloof van Heiligen der Laatste Dagen. De eerste Heiligen der Laatste Dagen zagen dit relaas als een bevestiging dat God mensen in zowel bijbelse als huidige tijden oproept en inspireert (LV 20: 5-12). Het boek was een concreet bewijs dat God werkzaam was om de beloften van het duizendjarig rijk in vervulling te doen gaan (3 Nephi 21:2, 7). De verschijning van Moroni was de eerste van een aantal opeenvolgende visitaties door engelen: zij wierpen licht op communicatie tussen hemel en aarde, zij brachten goed nieuws, vertroosting, en hoop voor de toekomst (LV 128: 19--22).

Aan mensen die altijd geleerd hadden om de Bijbel als enig Gods woord te beschouwen, verkondigde het Boek van Mormon dat God "Zich aan alle natien openbaart" (titelpagina) d.m.v. voortgaande openbaring. Het Boek van Mormon beschrijft zichzelf als een middel om valse leringen aan het licht te brengen, om aan onenigheid het hoofd te bieden, en om vrede te stichten (2 Nephi 3:12). Valse leringen door het boek veroordeeld zijn o.m. discriminatie op grond van ras en geslacht (2 Nephi 26:33), maar ook onverschilligheid t.o.v. de armen, in het bijzonder door kerken (Mormon 8:35-39). Wanneer we het Boek van Mormon als bewijsvoering voor HLD aanspraken t.o.v. autoriteit gebruiken, lopen we het risico bij te dragen aan godsdienstige onenigheid i.p.v. deze het hoofd te bieden. Hoe het boek te gebruiken om intergodsdienstige eenheid te cultiveren en vrede te bevorderen zijn uitdagingen die een creatief, geestelijk onderscheidingsvermogen vereisen.

Aanverwante Onderwerpen:
Is Historiciteit van Belang? De Schriften  


 An Angel from on High  (Hymns 13)
 What Glorious Scenes Mine Eyes Behold  (Hymns 16)

B. H. Roberts: From this new volume of scripture we learn that the mercies and favors of God are not confined to the inhabitants of the eastern hemisphere; but he of whom it is said that he is "no respecter of persons," had regard for the races of men who inhabited the western half of the world.
Defense of the Faith and the Saints (Salt Lake City: Deseret News, 1907), 1:12

Hugh B. Brown: The vital and dynamic message of Mormonism is that there is a personal God in the heavens. . . . He has not abated his power; he has not surrendered his sovereignty; he has not diluted his love; he changes not; and his plans never fail. . . . The character, personality, and purposes of God have been again revealed to the world. The kingdom of God has been set up as predicted by Daniel and other prophets. An angel has flown in the midst of heaven in the latter days in confirmation of John's vision recorded in the fourteenth chapter of Revelation, where he said: "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters."

Conference Report, October 1962, 43

Bruce R. McConkie: One of the great evidences of the Lord's goodness, mercy, and condescension toward his children on earth is found in the coming forth of the Book of Mormon.

Mormon Doctrine, 2nd ed. (Salt Lake City: Bookcraft, 1966), 719

Bruce R. McConkie: In a great chorus of worship and desire, the prayers of the saints ascend to the Great God: "Thy kingdom come. The will be done in earth, as it is in heaven," they say. . . . The great issue was not what the Lord designed to do in the latter days, but when it should come to pass. What was the sign and when should it be given? . . . The promised sign is the Book of Mormon. When that volume of holy scripture comes forth, then all men may know that the Lord has already commenced his work. . . . We cannot state it too plainly; we cannot affirm it too positively; we cannot proclaim it with too great a fervor—the Book of Mormon is the sign given of God to herald the fulfillment of the covenants made of old.

The Mortal Messiah (Salt Lake City: Deseret Book, 1979-1981), 4:347, 351-52

Ezra Taft Benson: God uses the power of the word of the Book of Mormon as an instrument to change people's lives.

A Witness and a Warning (Salt Lake City: Deseret Book, 1988), 32


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.