Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


De Vestiging van Zion

Gedurende de 19e eeuw wilden Heiligen der Laatste Dagen christelijke modelgemeenschappen in het leven roepen zoals beschreven in de schriften, waar leden gemeenschappelijke bezittingen hadden (Handelingen 2:44-45; 4 Nephi 1:1-3). Het Boek van Mozes noemt dit een "Zion" gemeenschap, een volk dat één van hart was, en waaronder geen arme was (Mozes 7:18). Pogingen van de Heiligen om Zion te vestigen brengt de leer in praktijk dat ons stoffelijk bezit een geschenk is van God dat met mensen in nood gedeeld moet worden (Mosiah 4:16-22). Alhoewel de heiligen er niet in slaagden het ideaal van Zion waar te maken, maakt ze nog steeds onderdeel uit van een van onze tempelverbonden.

De schriftuur van de Herstelling predikt vol vuur economische gelijkheid. We worden eraan herinnerd dat een celestiale levenswijze van ons verwacht dat we gelijkheid nastreven in stoffelijke zaken, niet slechts in geestelijke zaken (LV 78:6-7). Het feit dat sommigen meer bezitten dan anderen is er de oorzaak van dat de wereld in zonde ligt (LV 49:20). Gods plan van rentmeesterschap roept ons op om aardse goederen naar behoefte te delen, "opdat de armen zullen worden verhoogd, doordat de rijken nederig zullen zijn" (LV 104:15-18). Deze leringen stuwen de Heiligen voort armoede uit te roeien in de naam van gelijkheid, gerechtigheid en christelijke naastenliefde. Het maandelijks vasten biedt een minimale gelegenheid ons in solidariteit met de armen te oefenen, en onze bezittingen te herverdelen al naar gelang behoefte.

Aanverwante Onderwerpen:
Eén in Christus    


 Because I Have Been Given Much  (Hymns 219)

 I see a world where every man's a brother.
 I see a world where every man will share.
 I see a world where not one soul is left alone or cold,
 a world where every man is loved and clothed and fed. . . .
 A little more love will make it happen,
 a little less me and a little more you,
 a little more love.
Carol Lynn Pearson, The Order Is Love (1971)

James H. Moyle: Revolution is threatening this very nation because of the unsatisfied demand of the many for social justice, or as we would put it, the lack of brotherly love that the Savior advocated when he said to the wealthy young man, "Give unto the poor that which thou hast." Under his inspiration his followers established a Christian socialistic system in which there were no poor and no rich but all things were held in common. That same system was revealed anew and an attempt made to establish it by the great prophet of this age, Joseph Smith.

Conference Report, October 1931, 40-41

Hugh Nibley: For the last days everyone has been invited to work for the kingdom with singleness of purpose and to enjoy the free lunch of the Saints. . . . The extra food on the rich man's table does not belong to him, says King Benjamin, but to God, and he wants the poor man to have it (Mosiah 4:22). The moral imperative of the work-ethic is by no means the eternal law we assume it to be, for it rests on a completely artificial and cunningly contrived theory of property. . . .

[T]he world as we know it is the very antithesis of Zion, in which we should all be living at this very moment. I have cited a few passages from the Pearl of Great Price, Old Testament, New Testament, Book of Mormon, and Doctrine and Covenants to show that whether we like it or not, in all those five dispensations of the gospel the free lunch was prescribed for all living under the covenant, and at the same time very special kinds of work were assigned to each and all of them, the object of which was not lunch but the building up of the kingdom and the establishment of Zion. Our real temporal wants, we have been told repeatedly, are few, and they are taken care of by the law of consecration. . . . No one is more completely "of the world" than one who lives by the world's economy, whatever his display of open piety.

"Work We Must, but the Lunch Is Free," Approaching Zion (Salt Lake City & Provo:
Deseret Book & FARMS, 1989), 238-39, 241-42, 248-49

Derek A. Cuthbert: More than half of the people in the world live in countries where the per capita income is less than three hundred dollars—not per week or per month, but per year. In some countries in Africa, it is less than one hundred dollars per year. We must reorient ourselves to become a Zion society with one heart and one mind and no poor among us.

From Every Nation: Faith-promoting Personal Stories of General Authorities
from Around the World
(Salt Lake City: Deseret Book, 1990), 78

Alexander B. Morrison: But is the establishment of Zion only a golden dream, forever unobtainable, ever receding before us like an illusion? To the Latter-day Saints, who believe in the eventual perfectibility of mankind, there can be a Zion on earth, as there has been already, albeit only twice, and that but briefly. We are thus under sacred obligation to awake, arise, and get to work; to make its attainment "our greatest object"; to "push many people to Zion with songs of everlasting joy upon their heads." (D&C 66:11.) . . . As always, the greatest and most difficult task will be to change ourselves.

Visions of Zion (Salt Lake City: Deseret Book, 1993), 17-18


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.