Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


De Vergadering

De erste Heiligen der Laatste Dagen beschouwden de vergadering van Israel in banningschap als een van de belangrijkste redenen voor de Herstelling. De vergadering maakt deel uit van het visioen van de Heiligen aangaande de komst van Christus' duizendjarig koninkrijk en de hernieuwing van de aarde (Tiende Artikel des Geloofs). Aldus, vooruitblikkend op de vergadering, gaven de heiligen uitdrukking aan hun geloof dat God werkzaam was om de beloften in de schriften in vervulling te doen gaan.

De belofte van de vergadering is er een van terugkeer voor de bannelingen (LV 101:13-14). Het is een belofte die hoop verschaft aan allen die hebben geleden, zich misplaatst voelen, of zich vervreemd voelen van hun familie of geloofsgemeenschap. De vergadering duidt ook op Gods onophoudelijk pogen om alle dingen in de hemel en op aarde met elkaar te verzoenen en eenwording onder alle schepselen tot stand te brengen d.m.v. éénwording met God (LV 27:13). Zoals een hen haar kiekens bijeenvergadert of zoals een herder zijn kudde bijeenverzameld, zo wil Christus allen bijeenvergaderen die tot hem willen komen (LV 29:1-2; 1 Nephi 22:25).

Vergaderd worden wil zeggen tot Gods volk gerekend worden door een verbondsrelatie met hem (LV 42:9). Als verbondsvolk werden we opgedragen: "Gaat uit van Babylon" en daartoe culturele waarden en praktijken te verwerpen die onverenigbaar zijn met het evangelie van liefde (LV 133:7, 14). Als bijeenvergaderde gemeenschap zijn we dan ook een rijk geschakeerde gemeenschap; mensen die vanuit verschillende achtergronden in vrede hebben leren leven (LV 45:69). Heiligen der Laatste Dagen worden niet langer letterlijk vergaderd in de zin van een migratie naar een bepaalde plek. Desalniettemin dragen we nog steeds de verantwoording om aan het doel van de letterlijke vergadering te beantwoorden: het opbouwen van Zion, waar we ons ook mogen bevinden.


Joseph F. Smith: This is the dispensation of the fulness of time in which all things are to be accomplished; in which God has set forth His hand to gather His people, to consummate His purposes in the earth, and to fulfil the predictions of the prophets concerning His designs in the earth.
Collected Discourses (Burbank, CA and Woodland Hills, UT: B.H.S. Publishing, 1987-1992)

B. H. Roberts: The time has come for the restoration of the gospel; for the reestablishment of his church; for the ushering in of the dispensation of the fullness of times in which he has promised to gather together in one all things in Christ, "both which are in heaven, and which are on earth." A reign of peace, a reign of righteousness is about to be inaugurated—the Millennium which the scriptures promised—long looked for by earth's troubled children— despaired of—given up—is about to be realized!

New Witnesses for God. (Salt Lake City: Deseret News, 1909), 1:219-220

Heber J. Grant, J. Reuben Clark, and David O. McKay: We say unto you that in the darkest hours of these days of dread, tumult, and woe, the Lord is near to us, that He mourns over the iniquities and the sorrows of His children, that He would lead us into paths of peace if we would but follow Him. . . . He stands today ready as always to gather us in, even as a hen gathereth her chickens under her wings . . .

Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
(Salt Lake City: Bookcraft, 1965-75), 6:171

Bruce R. McConkie: Many things have already been restored, and many things are yet to be restored. Israel has been gathered in part, but in many respects the greatest part of the gathering of Israel is ahead. The foundations of Zion have been laid, but the promised City of Holiness has yet to be built. We have done some of the things destined to be accomplished in this dispensation; we are now engaged in doing the very things reserved for our time; and there are many things ahead to be done by our children and grandchildren and by all those who shall build on the foundation we are now laying.

“Come: Let Israel Build Zion,” Ensign, May 1977, 115


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.