Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


Toewijding en Verbond

Heiligen der Laatste Dagen worden "Heiligen" genoemd omdat ze zijn aangesteld en toegewijd om God te dienen door de verbonden gesloten ten tijde van de doop en in de tempel. Toewijding is een verplichting God lief te hebben en te dienen, en daardoor onze naaste lief te hebben en te dienen, met geheel ons hart, macht en verstand, en met alle tijd die ons is toegemeten (Mosiah 2:17; LV 4:2; Mattheus 22:37-39). Tienden en andere gaven zijn zowel een teken als een tastbare uitdrukking van onze belofte om God "alles te geven wat gij hebt en zijt" (Mosiah 2:34). Het dragen van bepaalde verbondskleding wil ons herinneren aan de verbonden die we sloten, en aan het werk waartoe we werden geordend. Op soortgelijke wijze herinnert het naleven van het Woord van Wijsheid ons er aan dat ons lichaam, zoals een tempel, gewijd is om Gods werk te verrichten (1 Korinthiers 3:16).

Heiligen der Laatste dagen gaven traditioneel gestalte aan hun identiteit als verbondsvolk door zich te vereenzelvigen met Israel, door de Bijbel omschreven als zijnde toegewijd aan de dienst van God (Exodus 19:3-6; 1 Petrus 2:9-10). Door de Herstelling worden Heiligen der Laatste Dagen opgeroepen hetzelfde werk te verrichten dat in de schriften aan Israel werd opgedragen, d.w.z. het werk van de Messias: de hongerigen te voeden, de gevangenen te bevrijden, weder op te bouwen en te herstellen om vanuit een vervallen staat door bediening alle geslachten en naties tot zegen te zijn (2 Nephi 21:7-10; Abraham 2:9-11). Tegenwoordig geloven minder Heiligen dan vroeger het geval was dat zij letterlijk van Israel afstammen. Niettemin symboliseeert de gebruikelijke afstammingsverklaring in patriarchale zegens voor hen nog steeds hun deelgenootschap aan de messiaanse zendingsopdracht van Israel.


Abraham O. Woodruff: May God grant that we may be true and faithful in keeping His commandments, and that we may feel to dedicate our lives and all we possess, realizing that He is the giver of all, to the building up of His kingdom and to the benefitting of our fellow men. We should not wish to live selfish lives. Let us not live for ourselves alone, but live for our fellow beings, and try to spread this gospel of peace on earth and goodwill to all . . .
Collected Discourses (Burbank, CA and Woodland Hills, UT: B.H.S. Publishing, 1987-1992)

David O. McKay: The true way to serve God is through service to man. This is the highest ideal of religion ever given. It is the antithesis of pure nature. Nature's law is the survival of the fittest. God's law is, use your personal power and possessions for the advancement and happiness of others. Jesus saw clearly that before the kingdom of God could be realized, men must give up their cynical indifference and unbelief and become reconciled to God and to one another. Jesus, in short, marked out a new way of life for . . . all humanity—the way of genuine love.

Home Memories of President David O. McKay, (Salt Lake City: Deseret Book, 1956), 236

Stephen R. Covey: By consecration I mean seeking for God's glory, the attitude of "how can I best serve?" Consecrated people have given or dedicated all they have or ever will have to the Lord's purposes. They look on their time, talents, and possessions as stewardships—ones for which they are to give an honest accounting from time to time. Nothing is their own, in this sense. Everything is the Lord's . . .

Spiritual Roots of Human Relations (Salt Lake City: Deseret Book, 1970), 27-28

Lowell L. Bennion: Latter-day Saints call themselves modern Israel. Patriarchal blessings declare them to be descendants of Joseph through Ephraim and Manasseh. We are also a covenant people, called to fulfill the mission [of] ancient Israel . . . God needs a people who will lead the rest of humankind to faith in God and his righteousness as taught by the Hebrew prophets and Jesus.

The Unknown Testament (Salt Lake City: Deseret Book, 1988), 143

Hugh Nibley: Consecration is the whole of the covenant of Israel. The chosen people themselves are consecrated, qadosh meaning "cut off, set apart," the same meaning as saints—sanc-ti, sancti-fied (cf. sanctum, "a place set apart"). They are called sigillim, which is translated "peculiar" in our King James Bible, but which means "sealed, reserved." What is con-secrated is then made sacred, withdrawn from the ordinary economy, dedicated to a particular purpose and to that purpose only.

Approaching Zion (Salt Lake City & Provo: Deseret Book & FARMS, 1989), 388-89


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.