Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


Sociale Rechtvaardigheid

In veel geloofstradities gebruiken vrijzinnigen de uitdrukking "sociale rechtvaardigheid" of "vrede en gerechtigheid" als een verwijzing naar de door hun geloof ingegeven betrokkenenheid bij zaken als armoede, discriminatie, uitbuiting van arbeiders, oorlog, of het milieu. Sociale rechtvaardigheid is meer dan liefdadigheid. Ze wil verandering bewerkstelligen als het er om gaat hoe de mensheid zichzelf op politiek en economisch terrein gedraagt.

Alhoewel minder bekend, geniet ook het Mormonisme een traditie van sociale rechtvaardigheid. Heiligen der Laatste Dagen worden aangespoord hun "stem lang en luid (te) verheffen om het welzijn der armen en behoeftigen te bepleiten" (LV 124:75). Het Boek van Mormon herhaalt de leringen van de Hebreeuwse profeten over sociale rechtvaardigheid, met de waarschuwing dat de Heer "een snelle Getuige" zal zijn tegen degenen "die de dagloner in zijn loon tekort doet" (3 Nephi 24:5). God verwerpt onderscheid naar geslacht of ras en vereist "dat er gelijkheid onder alle mensen moest zijn" (2 Nephi 26:33; Mosiah 27:3). Er is een duidelijke schriftuurlijke aanbeveling voor democratie, grondrechten en mensenrechten (Mosiah 29:26; LV 98:5; 101:77), en een evenduidelijke veroordeling van ongelijkheid, uitbuiting, onderdrukking en geweld (2 Nephi 20:1-2; LV 38:26; Mozes 8:28). De Heiligen werden geboden: "Verwerpt daarom oorlog en verkondigt vrede" (LV 98:16). Ons werd geleerd dat we Gods rentmeesters over de aarde zijn met de opdracht haar schatten verstandig te gebruiken, "want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig" (LV 59:20; 104:14-18).

Veel van dit materiaal werd ontleend aan de beginselverklaring van Mormons for Equality and Social Justice (MESJ). LiberalMormon.net bewondert MESJ, doch is niet aan haar verbonden.


B. H. Roberts: The hosts of men that are engaged in the several trades have found it necessary in some way or other to protect themselves, that they may command a reasonable price for that labor. . . . [W]hatever the excesses may be, and however much we may regret them, nevertheless organization and union on the part of labor became an absolute necessity to the working masses.
Conference Report, April 1903, 97

Heber J. Grant, J. Reuben Clark, and David O. McKay: The Church is and must be against war. . . . It cannot regard war as a righteous means of settling international disputes; these should and could be settled—the nations agreeing—by peaceful negotiation and adjustment.

Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
(Salt Lake City: Bookcraft, 1965-75), 6:158

Hugh B. Brown: It is a moral evil for any person or group of persons to deny any human being the right to gainful employment, to full educational opportunity, and to every privilege of citizenship. . . . We call upon all men, everywhere, both within and outside the Church, to commit themselves to the establishment of full civil equality for all of God's children.

Conference Report, Oct. 1963, 91

Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, and Marion G. Romney: Women, as daughters of God, should have without discrimination every political, economic, and educational opportunity.

From a First Presidency letter of 12 Oct. 1978, in Ensign, Mar. 1980, 19

Richard E. Johnson: We might gain valuable insight by broadening the measure of morality beyond the traditional sins to include such variables as poverty, homelessness, and socioeconomic inequality. Perhaps the central moral problem of our time is primarily economic or materialistic, involving behavior that is more often than not perfectly legal and socially acceptable.

"No Poor among Us?" in Women Steadfast in Christ (Salt Lake City: Deseret Book, 1992), 166

Alexander B. Morrison: Our current way of life is simply environmentally unsustainable. The immensely complex and still not fully understood systems that sustain life on earth are being destroyed by human activities.

Visions of Zion (Salt Lake City: Deseret Book, 1993), 77-78

Read more at mesj.org.  LiberalMormon.net admires but is not connected to MESJ.


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.