Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


Het Priesterschap

Heiligen der Laatste Dagen beschouwen zichzelf als een volk opgedragen en gemachtigd om Gods werk ten uitvoer te brengen. Bijbelse symboliek over het priesterschap verschaft ons een taal waardoor een dergelijk begrip word uitgedrukt. In de tempel word door mannen en vrouwen een eeuwenoud patroon gevolgd om priesters te wijden (Exodus 29: 4-9). Ze worden gewassen en gezalfd, dragen ceremoniele kleding, en begeven zich door een voorhang in de tempel. Dergelijke priesterlijke riten symboliseren dat de deelnemers hun leven hebben toegewijd om God te dienen en werden begiftigd met geestelijke macht in de bediening van het evangelie.

Ook door de gebeurtenissen rond de herstelling van het priesterschap beseffen heiligen der laatste dagen dat we als kerkgenootschap geroepen zijn de arbeid van Gods dienstknechten en dienstmaagden voort te zetten zoals in bijbelse tijden. Volgens HLD overleveringen ontving Joseph Smith de sleutelen tot het priesterschap van Johannes de Doper; Petrus, Jakobus en Johannes; van Mozes en Elias; en van Gabriel en Rafael en andere engelen (LV 13:1; 27:12-13; 110:11-16; 128:20-21). Heiligen der Laatste Dagen worden door hun geloofstraditie uitgenodigd zichzelf te beschouwen als mede-werkers van engelen, profeten en apostelen. Hun zending is de onze: bekering prediken, het evangelie verkondigen, bannelingen bijeen vergaderen, alle geslachten des tijds tot zegen zijn, het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen (Maleachi 4:6). De verkondiging dat het priesterschap is hersteld is een verkondiging dat de God van de Bijbel ook hedentendage door ons werkzaam is. Gods macht manifesteert zich door ons dienstbetoon; een scheppende en verlossende macht.


 The Priesthood Is Restored  (Children's Songbook 89)
 I Will Be Valiant  (Children's Songbook 162)

 The priesthood once again extends its power
 to teach and serve mankind throughout the world. . . .
 The gospel light shines forth anew to bless the lowly earth.
James Ira Young and R. Whitney Groo, Jr.,
And It Came to Pass (1964)

John Taylor: To restore creation to its pristine excellency and to fulfil the object of creation. . . is the design and object of the establishment of the priesthood on the earth in the last days. It is for the purpose of fulfilling what has not heretofore been done—that God's works may be perfected . . . and that, in conjunction with the eternal priesthood in the heavens (who without us, nor we without them, could not be made perfect), we may bring to pass all things which have been in the mind of God . . .

The Gospel Kingdom (Salt Lake City: Improvement Era, 1941), 131

Wilford Woodruff: We have conferred upon us the eternal Priesthood, by which our Heavenly Father has created all worlds and redeemed all worlds and has performed all His works from eternity to eternity.

Journal of Discourses 23:329

B. H. Roberts: Truly the dawning of a brighter day has arisen majestically on the world! The dawn of that day began when God . . . announced the incoming of the Dispensation of the Fullness of Times, in which should be gathered together all things in one, even in Christ, whether they were things in heaven, or things on earth. . . . The direct result of the dawning of that brighter day has been the restoration of the holy Priesthood of God—the power of God given to man, by which man may co-operate with Gods and angels in bringing to pass the purposes of Jehovah.

Conference Report, October 1903, 97

John A. Widtsoe: The life and vitality of the Church are drawn from the Priesthood with which the Church has been endowed.

Improvement Era, April 1938

Theodore M. Burton: With the restoration of the gospel in our day also came a restoration of the priesthood, a restoration of priesthood blessings, a restoration of priesthood ordinances, a restoration of priesthood responsibilities; for the chosen people were chosen to give service to others, to assist those who needed help and to render aid to those who cannot help themselves. This is why they were chosen—to be the servants and handmaidens of God.

BYU Speeches of the Year, 1966, 7


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.