Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


Een Waarschuwende Stem

Heiligen der Laatste Dagen kennen een nadrukkelijke apocalyptische geloofstraditie. De Leer en Verbonden maken duidelijk dat God Joseph Smith, en andere hedentendaagse profetische stemmen, in de wereld zond in de hoop de rampspoed af te wenden die de mens over zichzelf afroept (LV 1:17-18; 5:5,19). Apocalyptische profetieen aangaande oorlog, hongersnood en natuurrampen zijn zijn angstaanjagende en letterlijke realiteiten in een tijdperk van massavernietigingswapens en ontwrichting van het natuurlijk milieu. Heiligen der Laatste Dagen zijn opgedragen "een waarschuwende stem" te laten horen (LV 1:4), om alle mensen en naties op te roepen hun gedrag te veranderen en op die wijze aan zelfvernietiging te ontkomen. Enkele van de krachtigste profetische uitspraken in de recentelijke HLD geschiedenis daarover, werden gedaan door Spencer W. Kimball en Hugh Nibley.

Het Mormonisme, met haar nadruk op hedendaagse profetie, verlengt als het ware de bijbelse profetische traditie naar de 21e eeuw. De schriften van de Herstelling zijn een weerklank van profeten als Jesaja, Mica, en Johannes de Doper in het verwerpen van onrechtvaardigheid en het vooruitblikken naar een toekomst wanneer alle mensen met elkaar in vrede en in harmonie met de schepping leven (2 Nephi 13:15; 15:7; 21:1-9). De belofte dat Gods macht onderdrukking omver zal werpen maakt deel uit van het profetische visioen over het Millenium. Dergelijke beloften kregen een wel heel bijzondere betekenis voor Heiligen der Laatste Dagen in het licht van de vervolging waaraan zij blootstonden in hun eigen geschiedenis (3 Nephi 22:14; LV 127:3).

Aanverwante Onderwerpen:
De Tweede Komst    


Charles W. Penrose: Now the Lord will be still nearer to us if we practice our religion and be Saints in very deed; and our own eyes will be open to discern the work of God among the nations. We have already begun to comprehend the purposes of the Almighty. God's hand is over all, and he will smite down the oppressor and break every yoke. He will destroy the tyranny that still exists in the world . . . and the work of God will roll forth . . .
Journal of Discourses 20:298-99

David O. McKay: We must face the fact that we are in a changing world, and that the destruction of present-day civilization is a possibility. . . . The paramount need in the world today is a clearer understanding by human beings of moral and spiritual values, and a desire and determination to attain them. Never before in the history of the world has there been such a need of spiritual awakening. Unless there is such an awakening, there is danger of catastrophe among the nations of the world.

Conference Report, October 1953, 8-9

Spencer W. Kimball: Modern prophets are warning frequently and constantly that people are being destroyed by their own acts. . . . The outlook is bleak, but the impending tragedy can be averted. Nations, like individuals, must "repent or suffer."

Miracle of Forgiveness (Salt Lake City: Bookcraft, 1969)

Spencer W. Kimball: We are a warlike people, easily distracted from our assignment of preparing for the coming of the Lord. When enemies rise up, we commit vast resources to the fabrication of gods of stone and steel—ships, planes, missiles, fortifications—and depend on them for protection and deliverance. When threatened, we become antienemy instead of pro-kingdom of God; we train a man in the art of war and call him a patriot, thus, in the manner of Satan's counterfeit of true patriotism, perverting the Savior's teaching: Love your enemies. . . . Our assignment is affirmative: to forsake the things of the world as ends in themselves; to leave off idolatry and press forward in faith; to carry the gospel to our enemies, that they might no longer be our enemies.

"The False Gods We Worship," Ensign, June 1976, 6

Hugh Nibley: At the present time the political dialogue throughout the world has deteriorated catastrophically. In most countries it has degenerated into such mechanical and stereotyped forms that it is no longer profitable or meaningful—it is no longer a dialogue at all. If you are a private citizen you just do not "discuss" things with colonels, commissars, or corporations— you do what they tell you to do or at best manipulate you into doing. . . . Where do we go from here? We . . . have at last reached that point of no return which heralds the last of the last days.

Nibley on the Timely and the Timeless (Provo: BYU Religious Studies Center, 1978), 293


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.