Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
De Zoon van God
De Gezalfde
Leraar en Voorbeeld
De Lijdende Heiland
De Verrezen Heer
Vriend en Metgezel
De Tweede Komst
Christus als Vrouw
Christus als Kosmische
Kracht
De Doop
Het Avondmaal
De Kerk van Christus
Eén in Christus
Aanbidding


De Tweede Komst

Leven in de verwachting van Christus' wederkomst heeft altijd een belangrijk deel uitgemaakt van de spiritualiteit onder heiligen der laatste dagen. Christus overwon de machten die ellende en vernietiging in de werld veroorzaken, zo leert de opstanding ons, maar we wachten nog steeds op de eindoverwinning. We bidden nog steeds dat God's wil ten volle moge geschieden op aarde (Mattheus 5:10).

Apocalyptische beelden van de Tweede Komst vormen een gepassioneerde uitdrukking van de hoop dat de macht van Christus de wereld grondig zal veranderen, waarbij het kwaad word overwonnen en een rijk van vrede en gerechtigheid zal worden gevestigd. Dergelijke beeldspraak wil geen angst aanjagen, maar ons juist hoop geven dat God's beloften zullen worden vervuld (LV 45:34-35). Waarschuwingen dat Christus spoedig zal komen willen ons inspireren tot getrouwheid in ons rentmeesterschap en anderen zo te behandelen zoals Christus dat wil (JS-M 1:48-54).

Naast het gebruik van apocalyptische beeldspraak, beschrijven de schriften de tweede komst als een zegenrijke en vreugdevolle gebeurtenis. Christus die wederkomt, opdat de gehele aarde zijn zaligheid zal aanschouwen, om alle natiën, geslachten, talen en volken te zegenen (LV 133:3; 1 Nephi 19:17). Hij komt opdat de armen zich zullen verheugen (LV 56:19). Christus is de Bruidegom die komt om aan het feestmaal aan te zitten, een feestmaal waarvoor iedereen is uitgenodigd (LV 33:17-18; 58:6-11). De dienstknechten en dienstmaagden van Christus dragen de verantwoordelijkheid om de voorbereidingen voor dat feestmaal te treffen. De komst van Christus' heerschappij is een samengaan van zowel hemelse als aardse inspanningen; we zijn behulpzaam in het bouwen van de betere wereld die de komst van Christus met zich brengt (LV 65).

Aanverwante Onderwerpen:
Een Waarschuwende Stem    


 Redeemer of Israel  (Hymns 6)
 When He Comes Again  (Children's Songbook 82–83)

Franklin D. Richards: We should ask God and importune with Him that His kingdom may come and His will be done as in heaven so upon the earth . . . [T]he coming of the Lord Jesus Christ is the great point at which all our prayers should be directed. It seems to be the great leading object of our work here upon the earth, to be endeavoring continually to spread abroad the kingdom of God here on the earth.
Collected Discourses (Burbank, CA and Woodland Hills, UT: B. H.S. Publishing, 1987-1992), 3:139

Anthon H. Lund: That which we are striving for [is] to serve the Lord, to carry out His purposes, and to be instruments in His hands to bring about the reign of peace, the reign of Christ, here upon the earth.
Conference Report, April 1904, 5

David O. McKay: The mission of the Church is to prepare the way for the final establishment of the kingdom of God on earth. Its purpose is, first, to develop in men's lives Christ-like attributes; and, second, to transform society so that the world may be a better and more peaceful place in which to live.
Conference Report, April 1941, 106

Hugh B. Brown: While all is not well in the world, we testify that God is still in heaven, that Christ will defeat anti-Christ, that the millennium will be ushered in, that Satan will be bound, and there will be a new heaven and a new earth, and you are to join with us in helping to build that new world and prepare for the second coming of the Lord. You are the harbingers and builders of a new and better world.

Continuing the Quest (Salt Lake City: Deseret Book, 1961), 14

Bruce R. McConkie: The Lord has laid upon us the responsibility to lay the foundation for that which is to be. We have been commissioned to prepare a people for the second coming of the Son of Man. We have been called to preach the gospel to every nation and kindred and tongue and people. We have been commanded to lay the foundations of Zion and to get all things ready for the return of Him who shall again crown the Holy City with his presence and glory.

“Come: Let Israel Build Zion,” Ensign, May 1977, 115–118


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.