Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


Het Evangelie Verkondigen

De Herstelling moge een waarschuwende stem zijn, ze is er ook een van vreugde (LV 128:19). De letterlijke betekenis van "evangelie" is: "goed nieuws" ofwel "vreugdevolle tijding". Het goede nieuws dat Heiligen der Laatste Dagen "het herstelde evangelie" noemen, bevat twee grootse thema's. We getuigen van Gods allesomvattende, transformerende liefde die zich manifesteert d.m.v. Christus, door zijn leven, dood en opstanding (LV 76: 40-42). En we getuigen dat Gods plan voor de schepping zich ook hedentendage ontvouwd, zoals aangeduid in de visioenen van Joseph smith en de ervaringen van de Heiligen der Laatste Dagen (LV 128: 19-23).

Alhoewel de Heiligen een grondige zendingstraditie kennen, is de verkondiging van het evangelie niet alleen de taak van voltijdse zendelingen. Allen die gedoopt zijn hebben zich ertoe verplicht om tijdens hun hele leven voortdurend als getuigen voor God te staan (Mosiah 18:8-10). Die belofte wordt door ons waargemaakt als we elke dag weer een leven leiden dat wordt gekenmerkt door goddelijke macht en liefde in woord en daad. We verkondigen het evangelie daadwerkelijk wanneer we voor waarheid staan, het kwaad bestrijden, of anderen tot zegen zijn.

Het evangelie met anderen delen zou een proces van wederzijdse bevestiging moeten zijn, niet van wedijver of het afbreken van andere geloofstradities. Onze zendingsopdracht is er een van het vinden van degenen die door de Geest werden voorbereid om in de HLD geloofstraditie op transformerende wijze God te ontmoeten. Naast het uitdragen van het eigen geloofsgoed willen we net als Christus in woord en daad, hoop, genezing en harmonie uitdragen: want dat is wat het verkondigen van de blijde boodschap van Christus inhoudt.


 I'll Go Where You Want Me to Go  (Hymns 270)

Franklin D. Richards: Contemplate the immense army, I may say of Seventies and Elders we have among us, and what a work are they doing in the nations, and what a work are they doing and ought they to do at home in preaching the Gospel to each other, in encouraging and strengthening those whose hands sometimes hang down, and whose knees tremble; speaking comforting words to the Saints, saying, "Dear brother, thy God reigneth, trust in him."
Journal of Discourses 26:100-101

George Albert Smith: When the call was given, the missionaries of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints went out into the world—not to criticize others, not to find fault, but to say to our Father's other children: "Keep all the good that you have received, keep all the truth that you have learned, all that has come to you in your homes, in your institutions of learning, under your many facilities for education, keep it all; and then let us divide with you additional truths that have been revealed by our Heavenly Father in our day."
The Teachings of George Albert Smith (Salt Lake City: Bookcraft, 1996), 158

Theodore A. Tuttle: May the Lord inspire us with a desire to share the Gospel, build lives and bring blessings to others.
BYU Speeches of the Year, 1964, 8

Thomas S. Monson: When we share the gospel with others, we unavoidably get outside of ourselves: we think and pray and work for the blessing of others.

"Status Report on Missionary Work," Ensign, October 1977, 11

Howard W. Hunter: Any time we experience the blessing of the Atonement in our lives, we cannot help but have a concern for the welfare of others. . . . The call to share the gospel with others represents our great love for our Heavenly Father's children as well as for the Savior and what He did for us.

LDS Church News, June 30, 1990

Gordon B. Hinckley: Let us do our part in sharing the gospel with those around us, by example first and then by inspired precept.

Faith: The Essence of True Religion (Salt Lake City: Deseret Book, 1989), 57

Donald W. and Jay A. Parry: As long as time lasts and as long as the Lord allows it, we are to continue to share the gospel message, seeking to build up our neighbors, our communities, and our nations, seeking to somehow stem the tide of evil that surges around us.

Understanding the Signs of the Times (Salt Lake City: Deseret Book, 1999), 238


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.