Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Geloof en Getuigenis
De Geest Herkennen
Verstand
Ervaring
Gebed en Meditatie
De Schriften
Levende Profeten
Geinspireerde Zegens
Persoonlijke Openbaring
Voortdurende Openbaring
Van Anderen Leren
Alle Waarheid Aanvaarden


De Schriften

HLD leringen leren dat de standaardwerken het woord van God zijn (Achtste Artikel des Geloofs). Onze geloofstraditie geeft echter ook te kennen dat het om teksten gaat die onvolmaakte menselijke creatie's betreffen. Vooral het Boek van Mormon is zich bewust van het feit dat schriftuur selectieve verhandelingen zijn van de hand van schrijvers en redakteuren; niet tijdloze verklaringen direkt voortkomend uit de gedachten God's (bijv. 3 Nephi 23:6-13). Schriftuur kan bepaalde fouten bevatten (Boek van Mormon Titelblad; Mormon 8:17), of tot stand zijn gekomen met het oogmerk om God's waarheid te verdraaien (1 Nephi 13:20-29). Schriftuur kent haar beperkingen als het gaat om taalgebruik en begrip van zowel haar schrijvers als lezers (2 Nephi 31:3; Ether 12:23-25; LV 1:24). Het feit dat Joseph Smith zijn openbaringen klaarbljkelijk heeft herschreven is een uitnodiging aan ons om de schriften te beschouwen als een voortdurend pogen om God's wil te leren kennen, niet zozeer als 'n goddelijk dictaat.

Ondanks hun beperkingen, getuigen we echter dat bepaalde teksten God's woord zijn, omdat we voelen dat God daardoor tot ons spreekt. We aanvaarden deze teksten als schriftuur omdat we bij het lezen ervan we de macht en invloed van de Geest voelen (LV 18:34-36). Dergelijke teksten voeden ons (Moroni 6:4) en terwijl we ze overdenken in de geest van een gebedsvolle benadering, verkrijgen we inzicht hoe we een christelijk leven kunnen leiden (2 Nephi 32:3). Schriftenstudie is een manier waarop God ons wijsheid, bijsturing en kracht verleent (LV 1:24-28). Hoe deze teksten ontstonden, of wat ze oorspronkelijk duidelijk wilden maken is minder van belang dan op welke manier ze ons tot leiding zijn d.m.v. de Geest, om ze in onze eigen levensomstandigheden toe te passen (1 Nephi 19:23).

Aanverwante Onderwerpen:
Is Historiciteit van Belang? Het Boek van Mormon  


 As I Search the Holy Scriptures  (Hymns 277)

Brigham Young: I do not even believe that there is a single revelation, among the many God has given to the Church, that is perfect in its fulness. The revelations of God contain correct doctrine and principle, so far as they go; but it is impossible for the poor, weak, low, grovelling, sinful inhabitants of the earth to receive a revelation from the Almighty in all its perfections. He has to speak to us in a manner to meet the extent of our capacities . . .
Journal of Discourses 2:314

John A. Widtsoe: The message of the scriptures is divine; the words in which it is clothed are human. Failure to make this distinction has led to much misunderstanding. Intelligent readers will separate the message of the scripture from its form of presentation. . . . Especially is it necessary in reading the scriptures to place oneself in the position of the people, thousands of years ago, for whom the writings were made. The customs, habits, and possessions of the people of that day are of necessity reflected in the expositions of the revelations of the Lord to His children on earth.

"The Preservation of God's Word," Improvement Era, October 1937

Boyd K. Packer: When I began as a seminary teacher . . . I worked out an approach to teaching the Book of Mormon. . . . I determined that we would not touch upon the archaeology of the book, the military aspects . . . . Rather we would work our way through the Book of Mormon, seeking the answer to the questions: Who is speaking to us through these pages? What is it He is trying to tell us?

That All May Be Edified (Salt Lake City: Bookcraft, 1982), 309

Joan B. MacDonald: We all need time to be alone with ourselves, to rest from the business of our days, to separate from others and reconnect with the reality of God. From experiences in quiet, introspective times, times with the scriptures, or times of prayer, we get back in touch with the central truth of who we are . . . We reach out to touch God, he touches us, and we find our selfhood nurtured and affirmed.

The Holiness of Everyday Life (Salt Lake City: Deseret Book, 1995), 43

Gene R. Cook: The primary reason we read the scriptures is to hear the voice of the Lord speaking to us, giving us revelation and instruction and causing us to have those deep feelings of peace and love that come through the Spirit.

Searching the Scriptures (Salt Lake City: Deseret Book, 1997), 43


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.