Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Kinderen van God
Hemelse Moeder
De Vrije Wil
De Schepping
De Val
Een Stoffelijk Lichaam
Seksualiteit
Een Persoonlijke Zending
Zich op de Eeuwigheid
Voorbereiden
Eeuwige Gezinnen
Redding voor de Doden
Het Oordeel
Eeuwige Vooruitgang
Eeuwige Wetmatigheid


Een Persoonlijke Zending

Patriarchale zegens en de tempelinwijding maken duidelijk dat 'n ieder van ons een zending te vervullen heeft op aarde. We hebben allen geestelijke gaven ontvangen die we ten dienste van anderen zouden moeten gebruiken (LV 46:11-12). Als discipelen van Christus ontvingen we de belofte dat we wondervolle werken zullen kunnen doen (LV 84:64-66). Door de tempel te bezoeken worden we deelgenoot aan de hemelse macht die ons uitrust om in de wereld uit te gaan en het werk te doen dat God ons heeft toegewezen (LV 38:32-33; 109:22-23). Een ieder kan een unieke bijdrage leveren; een pasklare roeping op basis van eigen mogelijkheden en talenten.

Volgens de HLD geloofstraditie werd ons door God een aardse zending toegemeten zelfs voordat we werden geboren. Als geesten in het voorbestaan werden we ter voorbereiding op onze zending onderricht en vervolgens naar de aarde gezonden op een tijdstip en naar een plaats door de voorzienigheid bepaald (LV 138:55-56; Abraham 3:22-23). Op ons levenspad wordt ons d.m.v. de leiding van de Geest duidelijk gemaakt welke zending ons werd toebedeeld.

Anderzijds kan onze zending op aarde ook tijdens ons leven bepaald worden in een dialoog met God aangaande onze dromen en verlangens. HLD verhalen over de Drie Nephieten en over Johannes de Openbaarder verhalen hoe Christus die individuen op verschillende zendingen riep, al naar gelang hun verlangens en zijn inzicht wat hen vreugde zou verschaffen (3 Nephi 28; LV 7). Op dezelfde manier belooft Christus zijn discipelen in deze laatste dagen dat hij door hen veel goeds tot stand zal laten brengen, naar mate waarin we dat van hem verlangen (LV 6:8; Moroni 7:26).

Aanverwante Onderwerpen:
Oproep tot Dienstbaarheid    


 I Will Follow God's Plan  (Children's Songbook 164)

Joseph Smith: Every [person] who has a calling to minister to the inhabitants of the world was ordained to that very purpose in the Grand Council of heaven before this world was.
Teachings of the Prophet Joseph Smith (Salt Lake City: Deseret Book, 1976), 365

Lorenzo Snow: Now, there are several thousand Latter-day Saints before me, and there is not one but has a work to perform. We did not come into this world accidentally. We came for a special purpose.
The Teachings of Lorenzo Snow (Salt Lake City: Bookcraft, 1984), 93

Matthias F. Cowley: If you are laboring in any doubt as to what you should do in life, go to God in prayer and ask Him what you should do, and let Him guide you by His Spirit, and He will do it.

Conference Report, October 1899

Jeffrey R. and Patricia T. Holland: In the ongoing process of creation . . . our heavenly parents are preparing a lovely tapestry with exquisite colors and patterns and hues. They are doing so lovingly and carefully and masterfully. And each of us is playing a part—our part—in the creation of that magnificent, eternal piece of art. . . . Each of us has a purpose. And for each of us, that purpose is different; it is distinct; it is divine.

On Earth As It Is in Heaven (Salt Lake City: Deseret Book, 1989), 4, 7

Gordon B. Hinckley: But what of the unsung, the unheralded, the unrecognized who lived the gospel, loved the Lord, and did their daily work without fanfare or applause? . . . We each make our own contribution, and that contribution adds up to the building of the cause.

“Our Testimony to the World,” Ensign, May 1997, 83

Chieko N. Okazaki: We hear lots of messages telling us what we should want, or what is appropriate for people our age to want, or what other people like us want, or what somebody would want if they were us. . . . Maybe there are people in your life who don't want you to ask for your heart's desire—for any number of reasons. Well, this isn't between you and them. It's between you and Jesus.

Disciples (Salt Lake City: Deseret Book, 1998), 16


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.